JSME PRODUCENTEM BRIKET

Z OBTÍŽNĚ ZPRACOVATELNÝCH MATERIÁLŮ

 

O NÁS

Společnost Progres Ekotech, s.r.o. je producentem briket vyráběných z obtížně zpracovatelných materiálů. Do této skupiny mohou patřit jak přírodní materiály, tak i různé druhotné suroviny, koncentráty, zbytky z výroby, materiály s vysokým obsahem Fe jako například okuje, obrusy, hutní kaly, odprašky. Může se jednat i o materiály, které obsahují značné množství vody, LRT či materiály, které se doposud deponovaly bez možnosti dalšího využití. Naším hlavním cílem je tyto materiály zpracovat do takové podoby, aby byly plně recyklovatelné.

Opíráme se o dlouhodobé zkušenosti s briketováním fyzikálně různorodých materiálů. Pro každý takový materiál je vždy vyvinuta vlastní receptura a při výrobě briket podle takové receptury je kladen velký důraz na spolupráci s technology, resp. metalurgy odběratele.

 

Výsledný produkt – brikety, pak slouží jako vsázka při výrobě například v hutním průmyslu, výrobě minerální vaty, výrobě vápna atd. Možnosti využití je mnoho, stejně jako druhů materiálů. Výzkum a vývoj kontinuálně probíhá a díky neustále modernizaci strojů a zařízení se objevují stále další možnosti aplikací takto recyklovaných materiálů.

Zásadní podíl v našich výrobních kapacitách má vývoj nových produktů. Také inovacím stávajících produktů pro naše klienty věnujeme nemalou pozornost.

K zásadním inovacím výrobních procesů u nás došlo v letech 2007, 2010, 2012 a 2015. Výsledkem bylo zlepšení kvality vyráběných produktů a navýšení výrobních kapacit.

VÝVOJ20%
INOVACE23%
PODÍL RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ VE VÝROBĚ72%
 
Patenty ČR, Patenty EU,
Užitné vzory
 

TECHNOLOGIE EcolBriq®

Co je to vlastně technologie EcolBriq®?
Technologie EcolBriq® je patentově chráněné Know-How, podle něhož probíhá výroba speciálních briket, které jsou určeny pro recyklaci v hutních agregátech a to od malých kuploven ve slévárnách až po vysoké pece, tandemové pece, konvertory atd. ve velkých hutních závodech. Brikety vyrobené touto technologií splňují velmi přísné parametry kladené na vsázku, s cílem dosáhnout maximální výtěžnosti v nich obsažených prvků jejich přechodem do taveniny hutního procesu.

Jak to funguje v praxi?
Jsou dvě nejčastější osy využití briket označovaných jako EcolBriq®. Prvním a nejčastějším řešením je, že materiály vhodné pro recyklaci (například obsahující metalické a oxidické Fe, C, Al a jiné) se díky úpravě jejich fyzikálně chemických vlastností a následnému zkusovění, mohou přidávat do tavby v hutním agregátu a jejím v průběhu plynule přejít do lázně. Další možností aplikace technologie briketace, je nevhodné prvky v briketách trvale zapouzdřit a vyrobené brikety trvale deponovat na skládkách bez nebezpečí výluhů, zde ovšem nelze hovořit o recyklaci, ale o úpravě odpadních materiálů pro jejich následné dlouhodobé uložení na skládku.

Je tato technologie dostatečně ověřená?
Ano je. V uplynulých letech se touto technologií vyrobily desítky tisíc tun briket pro různé hutní podniky v ČR, ale i v zahraničí a vždy se prokázal jejich pozitivní přínos. Každý hutní agregát má však svá specifika, požadavky na vsázku se případ od případu liší a i výsledný produkt je tudíž značně odlišný. Proto při vstupních jednáních se zájemci vždy doporučujeme vývoj receptury briketace, výrobu zkušební várky briket a doporučíme jejich % dávkování. Vyhodnocení fyzikálně-chemických vlastností briket ponecháme na zájemci, kterému pak přísluší vyhodnotit přínosy individuálně.

Jaké materiály lze touto technologií efektivně zpracovat a recyklovat?
Zabýváme se zpracováním obtížně zpracovatelných materiálů. Může se jednat jak o okuje, obrusy, otrysky, drobné a kusové kovové Fe či jiné kovy do kusovosti cca. 30 mm, ale také různé druhy odpadních materiálů a/nebo druhotných surovin. Do této skupiny patří třeba odprašky z filtrů různých technologií, respektive kaly. Tyto odpady mohou být zachyceny v suchém či mokrém stavu a jak v suchém či mokrém stavu jsou námi vyvinutou technologiií zpracovatelné. Dále se může jednat o různé koncentráty, granuláty či jiné další drobné materiály s kusovostí 0-30 mm. Nemusí však jít pouze o kovový odpad, technologií EcolBriq® jsou zpracovatelná rovněž podsítné podíly z výroby koksu, dopravy antracitu, černého a hnědého uhlí atd.

Proč recyklovat materiály pomocí technologie EcolBriq®?
Jedním z hlavních důvodů je velmi vysoká efektivita recyklace. Námi vyráběné brikety v laboratorních podmínkách certifikované laboratoře prokázaly efektivitu recyklace našich briket 95%. To znamená, že z každého 1 kg Fe se do taveniny dostalo až 0,95 kg kovového Fe z brikety. Recyklace je významný prvek ochrany životního prostředí a směrnice EU, které jsou v jednotlivých členských státech rozpracovávány do legislativních předpisů, tuto formu likvidace odpadů
u jejich původců jednoznačně ukládají. Dalším důvodem je úspora finančních prostředků při nákupu surovin. Je to logické, pokud se firmě podaří recyklovat již jednou nakoupený materiál, tak stejné množství materiálu, které bylo recyklováno, nemusí dotyčný podnik nakoupit.

Co musí brikety s označením EcolBriq® splňovat, aby mohlo docházet k tak vysoké efektivitě recyklace?
Briketa s označením EcolBriq® je dlouhodobě uskladnitelná na volné ploše bez ztráty fyzikálních vlastností a bez nebezpečí vyluhování v ní obsažených látek musí vykazovat odolnost vůči vodě a mrazu co nejmenší množství pojiv při vysoké odolnosti vůči zlomu, přesypům a otěrům odolnost vůči tepelnému šoku – odolnost briket proti rozpadání v extrémních tepelných podmínkách panujících v hutních agregátech odolnost vůči tlaku i uvnitř hutního agregátu – brikety mají pomáhat tvořit kostru vsázky pozvolné natavování briket v optimálním teplotním pásmu maximální efektivita redukce oxidů v redukční atmosféře.

NÁŠ TÝM

NÁŠ TÝM

Martin GajdzicaJednatel
mobil: +420 602 593 753         
Karel GajdzicaVýrobní ředitel
mobil: +420 602 735 295         
Silvie Czepcová Administrativa
tel, fax: 558 325 034

mobil: +420 776 698 549

         
Vanda MauritzováExpedice
tel, fax: 558 325 034

mobil: +420 723 179 461

      

VÝROBNÍ PROCES

Výrobní postup je striktně stanoven námi vyvinutými patenty, chemické složení briket je prakticky stanoveno zákazníkem,
který materiál určený k briketaci dodá. Vzájemná úzká spolupráce je podmínkou k úspěchu.

 • Materiál

  1

  Volba materiálů

  Volba materiálů

  Volba jednotlivých druhů materiálů a jejich poměr se vždy odvíjí od požadavků zákazníka, typu agregátu, kde má následně k recyklaci dojít a s ohledem na dopravní cesty, počet a výšku přesypů během transportu. Obecná zásada je pak použít minimální množství pojiv a zajistit dostatečnou pevnost briket jak během transportu, tak i v průběhu postupného natavování v hutním agregátu.
  1 Volba materiálů
 • Úprava

  2

  Úprava materiálů

  Úprava materiálů

  Probíhá podle patentově chráněného Know-How, které má společnost Progres Ekotech, s.r.o. jako jediná oprávnění používat nejen v ČR, ale i v Evropě. Celý proces je chráněn několika patenty i užitnými vzory. Bez úpravy směsi není možné vyrobit briketu, která bude odolná vůči přesypům, odolná vůči povětrnostním vlivům, odolá extrémním podmínkám panujícím uvnitř hutních agregátů a její natavování bude postupné tak, aby co dokázala co nejdéle tvořit kostru vsázky hutního agregátu.
  2 Úprava materiálů
 • Míchání

  3

  Míchání materiálů

  Míchání materiálů

  Probíhá v takové intenzitě a časovém úseku, aby bylo zajištěno zhomogenizování směsi za pozvolného přidávání pojiv a aditiv. Výsledná směs musí odpovídat požadavkům odběratele. Před každou změnou výrobního sortimentu probíhá čištění zásobníků
  a dopravních cest, aby bylo zajištěna čistota a homogenita nové vyráběné směsi.
  3 Míchání materiálů
 • Výroba

  4

  Výroba briket

  Výroba briket

  Výroba briket se provádí na nové výrobní lince, která byla instalována v roce 2007. V průběhu předchozích let byly doplněny některé výrobní uzly o nové stroje s vyšší produktivitou práce, což vedlo k intenzifikaci výroby. Standardní výroba na jednu směnu je zhruba 200 tun/8 hod. Při práci v rámci režimu výzkum a vývoj bývá výkon značně individuální dle druhu materiálů a konzistence směsi. Veškeré výroby v rámci výzkumu a vývoje se provádějí na standardní výrobní lince a to z toho důvodu, aby bylo možné jakýkoliv druh výroby kdykoliv zavést do průmyslové výroby.
  4 Výroba briket
 • Uskladnění

  5

  Uskladnění briket

  Uskladnění briket

  Brikety jsou po výrobě ve speciálních koších převáženy do dozrávacích boxů, kde dochází k vytvrzování pojiv a dozrávání briket. Po dostatečném vyzrání jsou brikety vyvezeny a vyloženy na venkovní sklady. V tuto chvíli jsou již brikety tak pevné, že odolají pádům z výšky cca. 2,5 m a mohou být vystaveny povětrnostním vlivům i v zimním období. Na těchto venkovních skladech jsou brikety uloženy, dokud pevnostní zkoušky na zkušebním tlakovém lisu nepotvrdí jejich optimální vlastnosti.
  5 Uskladnění briket
 • Předání

  6

  Předání zákazníkovi

  Předání zákazníkovi

  Brikety se mohou předávat zákazníkovi buď volně ložené – doprava sklopnými návěsy. Nebo bigbagované – valníkový návěs. Před každým naložením se však odebere z venkovního skladu náhodně 5 ks briket, na kterých se otestuje jejich odolnost vůči pádu a odolnost vůči tlaku (simulace chování briket v hutním agregátu a při transportech). Teprve pokud jsou veškeré parametry správné, tak se přistoupí k nakládce a transportu briket zákazníkovi.
  6 Předání zákazníkovi

VÝVOJ NOVÉHO PRODUKTU

Kontakt s potenciálním zákazníkem – zjištění důvodu zájmu briketace, možností zákazníka s recyklací,
požadavků na tvar a velikost briket. Požadavky na fyzikálně mechanické vlastnosti briket.
Objemy materiálů, předpokládanou četnost dodávek, způsob dopravy atd.

2. týden
5. týden
10. týden
13. týden
15. týden
16. týden
 

Seznámení se s materiálem

Příjem cca. 100 kg - 1 t materiálu do výrobny, zahájení prvních testů a pokusů s materiálem. Hledání optimálních výrobních postupů.

 
 

Výroba alfa briket

Zahájení výroby prvních briket určených k následnému testování. Optimalizace směsi, přidávání pojiv, aditiv výroba prvních kusů briket. Obvykle se jedná o cca. 5 druhů briket z každé zamýšlené výrobní šarže.

 
 

Testování prvních produktů

Probíhá první kolo testování za účelem zjištění kvality vyrobených briket. Zaměřeno na mechanickou odolnost, otěruvzdornost a pádové zkoušky. V případě zájmu zákazníka je možné již dodat i vzorky pro zkoušku na obsahové složení briket v laboratoři.

 
 

Zdokonalení briket

Na základě testování v 10 týdnu se vybrané typy briket nyní vyrobí znovu již v plném výrobním cyklu a dle poznatků získaných v průběhu testování. Výsledkem jsou kvalitnější brikety a většinou nižší množství pojiva.

 
 

Začátek výroby finálního produktu

Dle nejlepších výsledků z produktů vyrobených ve 13. týdnu se nyní zahájí sériová výroba vybraného typu briket. Objem výroby odpovídá materiálu dodanému zákazníkem mezi 13 a 15 týdnem. Obvykle se jedná o cca. 25 tun materiálu.

 
 

Odvoz briket k zákazníkovi.

 

PRODUKTY

Každý náš produkt je vyráběn s ohledem na jeho konečné využití a každý z již provozně vyrobených více než 750 druhů je originál.
Originál, který jsme však kdykoliv schopni vyrobit znovu. Níže uvedené produkty uvádíme proto jen jako okruhy materiálů,
které jsme již úspěšně zkusověli a recyklovali pro naše stávající odběratele.

NAŠI KLIENTI

K nejzajímavějším referencím kromě jiných patřili a patří:

/


- dlouhodobá spolupráce od roku 2005

- recyklace přírodních a druhotných surovin

- prosazeno tisíce tun briket

/


- zkusovění hutních kalů a odprašků z výroby pro recyklaci v tandemové peci

- recyklace podsítných materiálů pro VP

/

- dlouhodobá spolupráce od roku 2006

- provozně odzkoušeno přes 30 různých druhů briket

- úspěšné zpracování tisíců tun briket podle plánů zákazníka

/

- pokusy proběhly v letech 2009 a 2010

- výroba briket z hutních kalů, odprašků a druhotných surovin

- brikety byly bez negativních dopadů přidávány do vsázky spodem dmýchaných konvertorů

/


- dlouhodobá spolupráce od roku 2008

- recyklace odpadních materiálů z výroby

- prosazeno tisíce tun briket

/


- výzkum, vývoj a aplikace nového typu paliva pro šachtové pece

- úspěšně odzkoušeno

O FIRMĚ

Historie naší společnosti v bodech.

 
24. února 2000

Založení firmy

Společnost Progres Ekotech, s.r.o. byla založena pod názvem Progres Tri-Treg, s.r.o. ke dni 24. února 2000 a hlavním předmětem podnikání byla výroba struskobetonových tvárnic. Je vedená Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 22053. Produktem výrobní technologie jsou výrobky na bázi betonových směsí. Jedná se především o tvarovky nejrůznějších rozměrů a tvarů, vyráběné lisováním resp. vibrováním. Tyto produkty jsou určeny pro nejširší okruh zájemců a výrobní technologie je navrhována natolik flexibilně, aby byla schopna zajistit veškeré požadavky zákazníka na tvar, složení, případně i barevnost finálního produktu.
rok 2004

Výroba briket

V rámci rozvoje podnikání se firma začala zabývat také výrobou briket využívaných při výrobě minerální izolační vaty.
rok 2005

Brikety pro hutní průmysl

Zahájena výroba nauhličovacích a energetických briket a rovněž také přísadových briket pro hutě. Tato výroba probíhá podle vlastního Know How, které je patentově kryto.
rok 2005

Jakost ISO 9001:2000

Zavedení systému managementu jakosti ISO 9001:2000
rok 2006

Příprava na modernizaci

Byla zahájena příprava na modernizaci výrobní linky.
15. června 2007

Nová linka

V první polovině roku 2007 byly instalovány potřebné technologické uzly a nová linka byla uvedena do provozu 15.6. 2007. Díky komplexnímu pojetí při budování této linky lze konstatovat, že se jedná o jedinou linku svého typu u nás, jelikož byla tato linka budována jako multifunkční a zároveň mobilní. V případě potřeby lze tuto linku během několika dní rozmontovat, převézt a následně složit přímo u zákazníka. Projekt "Briketování těžko zpracovatelných druhotných surovin v metalurgickém procesu - realizace mobilní linky" je spolufinancován Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu.
3. prosince 2007

Změna názvu společnosti

Ke změně názvu společnosti došlo k 3. prosinci 2007. Společnost je soukromou firmou ve 100% vlastnictví Karla a Dany Gajdzicových, nazývá se nyní Progres Ekotech, s.r.o. a její sídlo se nachází na adrese Třinec, Oldřichovice 738, PSČ 739 61.
rok 2008

Rozšíření kapacity výroby o 12%

Rozšíření kapacity výroby o 12 % a recertifikace ISO
rok 2009

Dotační program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO)

Podání, schválení a zahájení prací na dotačním programu MPO ­ TIP: Výzkum a výroba vícesložkových briket z kovonosných odpadů k recyklačnímu využití železa a legujících prvků.
rok 2010

Zrychlení výroby a zkvalitnění produktů

Dokoupení strojů za účelem zrychlení transportu a manipulace s materiály. Úprava výrobní linky za účelem zrychlení výroby a zkvalitnění produktů – zvýšení kapacity výroby o 10 %.
rok 2011

Doplnění strojního vybavení výrobní linky

Doplnění strojního vybavení výrobní linky – zvýšení produkce o 17 %.
rok 2012

Ukončení dotačního programu MPO TIP

Úspěšné ukončení dotačního programu MPO­ TIP: ­ vypracování závěrečné zprávy, oponentura. Získání dalšího užitného vzoru.
rok 2013

Dodání inovovaných briket zákazníkům

Aplikace poznatků získaných v průběhu prací na MPO­ TIP do praxe – dodání prvních tisíců tun inovovaných briket zákazníkům.
rok 2014

Plně vytížená kapacita výrobní linky

Plně vytížená kapacita výrobní linky – přípravy na výrazné rozšíření výrobních kapacit.
rok 2015

Modernizace původního strojního zařízení

Modernizace původního strojního zařízení z roku 2007. Nákup nových strojů i výrobních podložek, rozšíření výrobní kapacity o 19 %.
 

Kde nás najdete? Klikněte pro zobrazení mapy

logo progres-ekotech

Jsme připraveni pomoct recyklovat i Vaše odpadní materiály a druhotné suroviny.

KONTAKTUJTE NÁS

ADRESA:

Progres Ekotech, s.r.o.
Oldřichovice 738, Třinec, 739 61
Česká Republika
IČO:25853635
 

KONTAKTY:

Tel./fax: +420 558 325 034
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Karel Gajdzica: +420 602 735 295
Martin Gajdzica: +420 602 593 753
ID datové schránky: eqru4wj